RODO

Informacje Ogólne

 1. Właścicielem strony gobarto500.pl jest Gobarto Hodowca Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-687) przy ul. Wspólnej 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000356726, NIP 6991938413, zwana dalej Właścicielem.
 2. Wszelkie prawa do Strony Internetowej i jej zawartości należą do Gobarto Hodowca Sp. z o.o. Właściciel jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych na Stronie Internetowej, w całości lub w części.
 3. Nazwa Strony Internetowej, logo, zasady działania Strony Internetowej, wszystkie  jej elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera,  kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 776) oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów wspólnotowych.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Gobarto Hodowca Sp. z o.o., ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nami również mailowo pod adresem e-mail: rodo@gobarto.pl

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy użyciu elektronicznego formularza za pośrednictwem strony www.gobarto500.pl .  Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Panią/ Panem w celu udzielenia informacji związanych z programem gobarto500.

 1. Dane osobowe podane przez Panią/ Pana w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Administratora w celu skontaktowania Pani/Pana z Przedstawicielem Administratora i otrzymania informacji handlowej dotyczącej programu gobarto500. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, tj. marketing bezpośredni, na który wyraziła Pani/ Pan zgodę w formularzu kontaktowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane również w celach analitycznych i statystycznych polegających na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji użytkowników strony gobarto500.pl w trakcie korzystania z Serwisu, a także w celu poprawy stosowanych funkcjonalności – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

 1. Pracownicy oraz współpracownicy Spółki, którzy w określonym, ograniczonym upoważnieniem zakresie mogą mieć dostęp do danych w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi;
 2. Podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności: podmioty świadczące usługi IT, dostawcy systemów informatycznych;
 3. Inne podmioty lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Ma Pani/Pan prawo

 1. Dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.
 2. Sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne.
 3. Usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych; w przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych.
 4. Ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania.
 5. Sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Celem skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem – dane kontaktowe zostały podane powyżej w punkcie zatytułowanym „Administrator danych”.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby  kontaktu z Panią/ Panem będą przetwarzane do czasu zgłoszenia prze Panią / Pana sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji żądania kontaktu zgłoszonego za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej gobarto500.pl.

Informacje dodatkowe

Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane nie są przekazywane państwom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym, nie podlegają również profilowaniu.

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym również Polski weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), dalej: „RODO”.

Celem RODO jest zapewnienie wszystkim obywatelom UE możliwie jak największej kontroli nad przetwarzaniem m.in. przez przedsiębiorców ich danych osobowych oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu ich ochrony.

Ochrona Państwa danych osobowych dla spółki GOBARTO HODOWCA Sp. z o.o. ma istotne znaczenie, dlatego też nasza działalność została dostosowana do wymogów stawianych przez RODO oraz pozostaje w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy procedury, instrukcje,  regulaminy oraz nowe wytyczne, które w sposób kompleksowy regulują zasady przetwarzania danych osobowych w GOBARTO HODOWCA Sp. z o.o.

Informacja o plikach cookies

 1. W ramach funkcjonowania Strony Internetowej, Właściciel pobiera w sposób automatyczny i przetwarza wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Poprzez pliki cookies (nazywane również tzw. „ciasteczkami”) rozumie się, zgodnie z treścią 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe),  które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej  oraz które są niezbędne bądź użyteczne przy korzystaniu ze Strony Internetowej.  Co do zasady, wyżej opisane dane są oznaczone unikatowym numerem i dotyczą nazwy strony internetowej, z której pochodzą oraz czasu przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej.
 1. Celem wykorzystywania plików cookies jest:
  a) dostosowanie treści zamieszczonych na Stronie Internetowej do preferencji Użytkownika Strony Internetowej oraz usprawnienie korzystania ze Strony Internetowej; w szczególności wskazane wyżej dane informatyczne pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony Internetowej i dostosować wyświetlaną stronę internetową do jego indywidualnych potrzeb;
  b) usystematyzowanie i opracowanie danych dotyczących potrzeb i sposobu korzystania przez użytkownika Strony Internetowej ze Strony Internetowej umożliwiające ulepszenie jej struktury;
  c) utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika Strony Internetowej (po zalogowaniu) bez potrzeby ponownego logowania na podstronach Strony Internetowej.
 2. Strona Internetowa wykorzystuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies: „stałe” (persistent cookies) i „sesyjne” (session cookies). „Stałe” dane informatyczne pozostają  w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Strony Internetowej, z zastrzeżeniem, że parametry plików cookies przewidują ostateczną datę ich wygaśnięcia. „Sesyjne” pliki cookies mają charakter czasowy i są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej do czasu zakończenia korzystania z Strony Internetowej (tj. do chwili wylogowania, opuszczenia strony internetowej Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania – przeglądarki internetowej).
 3. Stosujemy zewnętrzne pliki cookies, pochodzące od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google oraz od innych podmiotów realizujących dla nas kampanie reklamowe. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików cookies pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików cookies dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów:
  Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/
 4. Strona Internetowa wykorzystuje następujące rodzaje danych informatycznych:
  a) „funkcjonalne” pliki cookies, zawierające dane dotyczące personalnych ustawień użytkownika Strony Internetowej, w tym zakresie interfejsu, np. dotyczące kraju, regionu pochodzenia użytkownika Strony Internetowej, rozmiaru czcionki itp.;
  b) „wydajnościowe” pliki cookies, zawierające dane dotyczące sposobu i wydajności korzystania z Strony Internetowej;
  c) „reklamowe” pliki cookies, służące przekazywaniu użytkownikowi Strony Internetowej informacji handlowych dotyczących usług świadczonych w zakresie Strony Internetowej;
  d) „niezbędne” pliki cookies, od których pobrania uzależnione jest korzystanie z usług dostępnych na stronach internetowych Strony Internetowej, np. dane informatyczne wykorzystywane do usług wymagających autoryzacji w ramach Strony Internetowej;
  e) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane  do wykrywania nadużyć dot. autoryzacji dostępu do Strony Internetowej.
 5. Większość przeglądarek internetowych (oprogramowania służącego do korzystania  ze stron internetowych) domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej. Zmiana ustawień w tym zakresie należy  do wyłącznych kompetencji użytkownika Strony Internetowej i może zostać przez niego dokonana w dowolnym momencie, w szczególności poprzez samoczynną blokadę obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika Strony Internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi wskazanych wyżej danych informatycznych dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 6. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
 1. GOOGLE CHROME
  Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:
  Usuwanie plików Cookie,
  Domyślne blokowanie plików Cookie,
  Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
  Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
  Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen
 2. INTERNET EXPLORER 6.0 I 7.0
  Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
 3. MOZILLA FIREFOX
  Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
 4. OPERA
  Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
 5. SAFARI
  W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”. Właściciel informuje, że zastosowanie częściowej lub pełnej blokady stosowania plików cookies może ograniczyć dostępność usług oferowanych w ramach Strony Internetowej. Dane informatyczne zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej mogą być przekazywane na rzecz współpracujących z Właścicielem kontrahentów, w tym w celach reklamowych i marketingowych.

Administrator Danych Osobowych wyznaczył następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane przetwarza:

 • listownie na adres: GOBARTO Hodowca  Sp. z o.o. , ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa,
 • na adres e-mail: rodo@gobarto.pl