Polityka Prywatności

§ 1.  Informacje Ogólne

 1. Właścicielem strony www.gobarto500.pl jest Gobarto Hodowca Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-687) przy ul. Wspólnej 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000356726, NIP 6991938413, zwana dalej Właścicielem.
 2. Dane kontaktowe:
  Adres do korespondencji: Gobarto Hodowca Sp. z o.o., ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa
Tel.: (+48) 22 31 99 300, e-mail: gobarto@gobarto.pl
 3. Wszelkie prawa do Strony Internetowej i jej zawartości należą do Gobarto Hodowca Sp. z o.o. Właściciel jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych na Stronie Internetowej, w całości lub w części.
 4. Nazwa Strony Internetowej, logo, zasady działania Strony Internetowej, wszystkie  jej elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera,  kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 776) oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów wspólnotowych.

§ 2.  Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest właściciel strony.
 2. W sprawach dotyczących zasad i warunków, w jakich przetwarzamy dane osobowe, prosimy o kontakt na adres poczty e-mail: gobarto@gobarto.pl
 3. Wypełniając formularz, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe zawarte w formularzu Danych Osobowych będą przetwarzane przez Właściciela, w celu udzielenia mu niezbędnych informacji nt. programu Gobarto 500, tj. podejmowanie czynności ukierunkowanych na zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe użytkowników mogą być również gromadzone i przetwarzane dla potrzeb organizacji i działań marketingowych, po uzyskaniu odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). . Dodatkowo, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celach związanych z wypełnianiem przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  Jednocześnie informujemy, że w wypadku skorzystania przez Pana/Panią z usług administratora danych osobowych, tj. przystąpienia do programu Gobarto 500, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO), marketingu własnych produktów i usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f), a) RODO) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), oraz w celach podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
 4. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących jego osoby, ich aktualizacji, zmiany, uzupełniania lub żądania usunięcia. W razie uznania, że jego dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem obowiązujących przepisów, Użytkownik uprawniony jest uprawniony poinformować o tym fakcie Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody, a w przypadku udanych przetwarzanych na potrzeby realizacji umowy – nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń. .
 6. Odbiorcami danych osobowych będą:
  – pracownicy oraz współpracownicy Spółki, którzy w określonym, ograniczonym upoważnieniem zakresie mogą mieć dostęp do danych w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi;
  – podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności: podmioty świadczące usługi IT, dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług związanych z benefitami pracowniczymi, firmy spedycyjne i transportowe oraz podmioty świadczące usługi windykacyjne oraz ochroniarskie,
  – inne podmioty lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 7. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym, nie podlegają również profilowaniu.
 8. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia Użytkownikowi informacji nt. programu Gobarto 500.
 9. W ramach funkcjonowania Strony Internetowej, Właściciel pobiera w sposób automatyczny i przetwarza wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies.
 10. Poprzez pliki cookies (nazywane również tzw. „ciasteczkami”) rozumie się, zgodnie
z treścią art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 1954) dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe),  które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej  oraz które są niezbędne bądź użyteczne przy korzystaniu ze Strony Internetowej.  Co do zasady, wyżej opisane dane są oznaczone unikatowym numerem i dotyczą nazwy strony internetowej, z której pochodzą oraz czasu przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej.
 11. Celem wykorzystywania plików cookies jest:
  a) dostosowanie treści zamieszczonych na Stronie Internetowej do preferencji Użytkownika Strony Internetowej oraz usprawnienie korzystania ze Strony Internetowej; w szczególności wskazane wyżej dane informatyczne pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony Internetowej i dostosować wyświetlaną stronę internetową do jego indywidualnych potrzeb;
  b) usystematyzowanie i opracowanie danych dotyczących potrzeb i sposobu korzystania przez użytkownika Strony Internetowej ze Strony Internetowej umożliwiające ulepszenie jej struktury;
  c) utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika Strony Internetowej (po zalogowaniu) bez potrzeby ponownego logowania na podstronach Strony Internetowej.
 12. Strona Internetowa wykorzystuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies: „stałe” (persistent cookies) i „sesyjne” (session cookies). „Stałe” dane informatyczne pozostają  w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Strony Internetowej, z zastrzeżeniem, że parametry plików cookies przewidują ostateczną datę ich wygaśnięcia. „Sesyjne” pliki cookies mają charakter czasowy i są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej do czasu zakończenia korzystania z Strony Internetowej (tj. do chwili wylogowania, opuszczenia strony internetowej Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania – przeglądarki internetowej).
 13. Stosujemy zewnętrzne pliki cookies, pochodzące od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google oraz od innych podmiotów realizujących dla nas kampanie reklamowe. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików cookies pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików cookies dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów:
  Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/
 14. Strona Internetowa wykorzystuje następujące rodzaje danych informatycznych:
  a) „funkcjonalne” pliki cookies, zawierające dane dotyczące personalnych ustawień użytkownika Strony Internetowej, w tym zakresie interfejsu, np. dotyczące kraju, regionu pochodzenia użytkownika Strony Internetowej, rozmiaru czcionki itp.;
  b) „wydajnościowe” pliki cookies, zawierające dane dotyczące sposobu i wydajności korzystania z Strony Internetowej;
  c) „reklamowe” pliki cookies, służące przekazywaniu użytkownikowi Strony Internetowej informacji handlowych dotyczących usług świadczonych w zakresie Strony Internetowej;
  d) „niezbędne” pliki cookies, od których pobrania uzależnione jest korzystanie z usług dostępnych na stronach internetowych Strony Internetowej, np. dane informatyczne wykorzystywane do usług wymagających autoryzacji w ramach Strony Internetowej;
  e) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane  do wykrywania nadużyć dot. autoryzacji dostępu do Strony Internetowej.
 15. Większość przeglądarek internetowych (oprogramowania służącego do korzystania  ze stron internetowych) domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej. Zmiana ustawień w tym zakresie należy  do wyłącznych kompetencji użytkownika Strony Internetowej i może zostać przez niego dokonana w dowolnym momencie, w szczególności poprzez samoczynną blokadę obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika Strony Internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi wskazanych wyżej danych informatycznych dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 16. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

1. GOOGLE CHROME
Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:
Usuwanie plików Cookie,
Domyślne blokowanie plików Cookie,
Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

2. INTERNET EXPLORER 6.0 I 7.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

3. MOZILLA FIREFOX
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

4. OPERA
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

5. SAFARI
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.
W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.
17. Właściciel informuje, że zastosowanie częściowej lub pełnej blokady stosowania plików cookies może ograniczyć dostępność usług oferowanych w ramach Strony Internetowej.
18. Dane informatyczne zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej mogą być przekazywane na rzecz współpracujących z Właścicielem kontrahentów, w tym w celach reklamowych i marketingowych.

RODO – Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,
wychodząc naprzeciw regulacjom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., pragniemy poinformować o tym kto, na jakiej podstawie oraz jak przetwarza Państwa dane osobowe.
Poniżej znajdziecie Państwo informacje oraz odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach przetwarzania danych osobowych jest Gobarto Hodowca z siedzibą w Warszawie (00-687) przy ul. Wspólnej 70, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000356726, NIP 6991938413.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?
Jeśli, po zapoznaniu się z poniższą informacją, będziecie Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami na adres poczty e-mail: rodo@gobarto.pl (kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora).

Skąd mamy Państwa dane?
Otrzymaliśmy je w postaci wypełnionego przez Państwa formularza dostępnego na naszej stronie internetowej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
Przetwarzamy powierzone nam dane osobowe w celu przedstawienia oferty programu integracji tuczu Gobarto 500. Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych w tym zakresie jest podejmowanie czynności ukierunkowanych na zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przekazanie nam danych osobowych do przetwarzania jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania oferty.
Dodatkowo, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

 • po wyrażeniu odrębnej zgody, w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • na potrzeby realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jednocześnie informujemy, że w wypadku skorzystania przez Pana/Panią z usług Administratora, tj. przystąpienia do programu Gobarto 500, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO), marketingu własnych produktów i usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f), a) RODO) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), oraz w celach podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec Gobarto500 w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. dostęp do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacji ustania celu, dla których zostały zebrane.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać między innymi
kiedy zauważycie Państwo, że dane są niekompletne lub nieprawdziwe w odniesieniu do żądania sprostowania danych,
gdy dane nie będą już niezbędne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, możecie Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych lub zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania,
kiedy zauważycie Państwo, że dane są nieprawidłowe możecie zażądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Ponadto możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania jeśli:
dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie chcieli, aby zostały usunięte lub
dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Ponadto, macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kiedy możecie Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych?
Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych.

Jak długo będą przez nas przetwarzane Państwa dane?
Dane osobowe są przetwarzane przez nas do czasu kiedy uznacie Państwo, że nie chcecie korzystać z naszych usług i cofniecie swoją zgodę, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji umowy – nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń.

Kto ma dostęp do Państwa danych?
Państwa dane osobowe przetwarzać będą osoby oraz podmioty ściśle współpracujące z Administratorem na potrzeby obsługi programu integracji tuczu Gobarto 500 (tzw. odbiorcy danych osobowych), tj.:

 • pracownicy oraz współpracownicy Spółki, którzy w określonym, ograniczonym upoważnieniem zakresie mogą mieć dostęp do danych w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi;
 • podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności: podmioty świadczące usługi IT, dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług związanych z benefitami pracowniczymi, firmy spedycyjne i transportowe oraz podmioty świadczące usługi windykacyjne oraz ochroniarskie,
 • inne podmioty lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa

Informujemy ponadto, że Państwa dane nie są przekazywane państwom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym, nie podlegają również profilowaniu.