Gobarto 500 – najczęstsze pytania i odpowiedzi

Jak rozpocząć współpracę z Gobarto S.A.?
Aby rozpocząć współpracę z Gobarto w zakresie integracji tuczu należy skontaktować się z wybranym Koordynatorem odpowiedzialnym za Państwa region. Dane kontatktowe można znaleźć na stronie internetowej Programu lub wysłać e-mail na adres: gobarto500@gobarto.pl, zostawić swoje dane i poprosić o kontakt zwrotny.
Jakie rolnik będzie miał korzyści ze współpracy z Gobarto S.A.?
Rolnik współpracujący z firmą uzyska pomoc w otrzymaniu kredytu na rozwój własnego gospodarstwa. Wsparcie to będzie obejmowało doradztwo finansowe i podatkowe. Osoby biorące udział w projekcie będą miały możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych dzięki szkoleniom organizowanym w ramach Akademii Rolnika. Ponadto gwarantujemy rolnikowi dochody do 10 tys. miesięcznie w czasie 15 lat trwania umowy.
Czy przewidziane są premie wynikowe za współpracę w ramach integracji tuczu trzody chlewnej?

Tak. Dla rolników współpracujących z Gobarto przygotowany został konkurs „Lider Gobarto Hodowca”. W każdym kwartale wyłaniamy po trzech liderów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 1500 zł, 1000 zł i 500 zł odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Zdobywcy nagród wybierani są w oparciu o wskaźnik konwersji paszy, procent upadków i średnią wagę sprzedanych tuczników.

Co będzie jeśli ceny na rynku trzody chlewnej wzrosną lub zmaleją?
Hodowca nie ponosi ryzyka związanego z sytuacją cenową na rynku trzody. Gobarto gwarantuje stałą dostawę wysokiej jakości warchlaków, odbiór każdej partii tuczników w wadze ubojowej ok. 120 kg oraz stałe, wysokie dochody przez cały okres trwania umowy. Kontrakt z nami zapewnia przewidywalne i stabilne przychody dla hodowcy niezależnie od koniunktury na rynku.
Jaki minimalny areał ziemi potrzebuje rolnik, by móc nawiązać współpracę z Gobarto?
Minimum to 1 ha, ale preferowany jest większy areał, tak, aby pozostało miejsce na zagospodarowanie gnojowicy.
Jakie koszty ponosi hodowca?
Po stronie rolnika pozostaje pokrycie kosztów związanych z opłatami za media dostarczane do budynku (prąd i woda), podatki, ubezpieczenia i znakowanie zwierząt.
W jakiej odległości od skupisk ludzkich (domy, sąsiedzi) powinien być zlokalizowany budynek tuczarni?

Ze względu na troskę o komfort życia osób zamieszkujących okolice budynków inwentarskich nie powinny one znajdować się w środku skupisk ludzkich, ponieważ może to prowadzić do pojawienia się ewentualnych konfliktów i niezadowolenia społeczności lokalnej.

Jakie wymiary będzie miał budynek?
Budynek będzie miał wymiary 16 m szerokości i 120 m długości.
Czy żeby wziąć udział w programie trzeba być rolnikiem czy wystarczy własna ziemia?

Program skierowany jest do rolników, którzy są w posiadaniu gruntu rolnego, na którym możliwe jest wybudowanie budynku inwentarskiego na 2000 stanowisk tuczników. Rolnik uczestniczący w projekcie musi być płatnikiem VAT lub stać się nim przed podpisaniem umowy z Gobarto.

Co w sytuacji gdy padnie jedna lub więcej świń?
Najważniejszą zasadą współpracy Gobarto oraz rolnika jest szybka, rzetelna i pewna informacja. Każdy upadek zwierzęcia musi być niezwłocznie zgłoszony do lekarza weterynarii odpowiedzialnego za współpracę z producentem. Podstawą leczenia oraz jego prawidłowości jest badanie kliniczne oraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba, również badanie sekcyjne padłego zwierzęcia. Jeżeli informacje dotyczące problemów zdrowotnych zostaną przekazane natychmiastowo opiekunowi fermy wyeliminowane zostaną nienormatywne upadki zwierząt.
Ile będzie wynosić faktycznie dochód po odliczeniu kosztów produkcji?

Wypłacona kwota będzie zależna od wyników produkcyjnych fermy, m.in. poziomu upadków (2,5%) czy wysokości wskaźnika FCR (2,8 kg). Spełniając wymagania produkcyjne rolnik otrzyma do 10 tys. zł miesięcznie. Jest to kwota, która pozostanie hodowcy po opłaceniu raty kredytu, energii elektrycznej, wody oraz leków.

Czy dostarczone warchlaki będą polskie?
Gobarto jest firmą Polską i głównym jej założeniem jest produkcja prosiąt, a także wszystkich elementów hodowli w oparciu o rodzime zasoby. Z tego względu wszystkie warchlaki będą urodzone jak i wychowane w Polsce.
Jakimi cechami charakteryzują się dostarczane zwierzęta?
Rolnikowi będą dostarczane warchlaki krzyżowań towarowych, które charakteryzują się bardzo dobrym tempem przyrostu, znakomitym wykorzystaniem paszy oraz, co bardzo ważne, są to zwierzęta wolne od chorób (SPF) dzięki czemu ich chów nie jest problematyczny.
Czy jest możliwość, aby został zagospodarowany już istniejący budynek, zamiast budowy nowego? Czy możliwa jest na początku hodowla na własnej obiekcie i ewolucja w kierunku nowego budynku wybudowanego według standardów Gobarto?

Stawiamy na standaryzacje i powtarzalność produkcji. Będzie to możliwe tylko wówczas gdy wszystkie budynki inwentarskie będą wykonane w jednakowym, bardzo wysokim standardzie.

Jaki ma być wkład własny rolnika?

Rolnik ponosi 10 % kosztu związanego z inwestycją.

Jaka będzie konstrukcja budynków?

Będą to konstrukcje ze stali ocynkowanej, z płyt warstwowych na fundamencie betonowym.
Inwestycja polegać będzie na budowie od podstaw budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą (wjazd na nieruchomość, utwardzone drogi i place manewrowe, media, silosy na paszę, rampy, ogrodzenie nieruchomości).

Projektowana inwestycja przewiduje: wykonanie robót ziemnych i przygotowanie terenu pod budynek, wylanie fundamentów i dna wanny, montaż konstrukcji stalowej, postawienie ścian wraz z niezbędnymi elementami montażowymi, położenie rusztów betonowych, pokrycie dachów i wykonanie podsufitki, wykończenie budynku, wyposażenie go w urządzenia wentylacyjne, oświetlenie, zainstalowanie silosów paszowych, wyposażenie pomieszczeń socjalnych i technicznych oraz przygotowanie niezbędnej infrastruktury.

Jaka będzie granica wieku dla biorącego kredyt?
W związku z 15 letnim okresem kredytowania preferowani będą rolnicy do 50. roku życia.
Co z odorem i związanymi z nim niedogodnościami dla sąsiadów?
Dobre planowanie rozprowadzania gnojowicy przez rolnika może zminimalizować efekty odorowe. Dodatkowo Gobarto S.A. będzie prowadzić kampanię informującą mieszkańców na temat projektu, jego pozytywnych aspektach oraz wpływie na lokalne społeczności.
Jak będzie przechowywana i zagospodarowana gniojowica?
Gnojowica przechowywana będzie w szczelnych wannach pod rusztem i zagospodarowywana zgodnie z dobrą praktyką rolniczą.
Kto będzie odpowiedzialny za odbiór odpadów?
Odbiorem odpadów, np. opakowań po lekach, będą zajmowały się wyspecjalizowane firmy wskazane przez Gobarto.
Do czyich obowiązków będzie należało zagospodarowanie gnojowicy?

Zagospodarowanie gnojowicy leży w obowiązkach rolnika. Stąd preferowani są rolnicy posiadający ziemię przeznaczoną pod uprawy. Dla nich gnojowica jest dodatkowym zyskiem w postaci nawozu naturalnego.

Co w sytuacji, gdy zwierzęta zostaną zakażone wirusem ASF?

Afrykański Pomór Świn (ASF) to choroba zakaźna podlegająca obowiązkowi zgłaszania i urzędowego zwalczania. W związku z zakazem leczenia zwierząt chorych oraz brakiem szczepionek przeciwko ASF choroba zwalczana jest wyłącznie metodami administracyjnymi. W związku z powyższym po potwierdzeniu wystąpienia choroby na fermie odszkodowanie za wartość rzeźną wypłaca Skarb Państwa. Jednocześnie możliwe jest odszkodowanie na czas, w którym producent otrzymuje zakaz produkcji wydany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Mimo, że w takim budynku nie następuje produkcja firma Gobarto wypłaca rolnikowi środki finansowe, które pokryją ratę kredytu zaciągniętą na wybudowanie projektów.

Dodatkowo firma Gobarto wdrożyła i utrzymuje bardzo wysokie standardy w zakresie bioasekuracji, które gwarantują bezpieczeństwo oraz istotnie ograniczają możliwość wprowadzenia drobnoustrojów chorobotwórczych do obiektów inwentarskich ze zwierzętami.

Ile będzie trwała budowa obiektu?

Przewidujemy realizację budowy budynku inwentarskiego w okresie dwóch kwartałów.

Czy jeśli moje gospodarstwo znajdzie się w niebieskiej strefie, wstrzymacie współpracę?

Nie, produkcja będzie odbywała się tak jak w strefie żółtej czy czerwonej bez strat finansowych dla hodowcy. Produkcję może wstrzymać jedynie ognisko ASF w gospodarstwie.

KONTAKT
ZNAJDŹ SWOJEGO DORADCĘ LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

Region: dolnośląskie, lubuskie dr Paweł SpyrkaDyrektor ds. rozwoju trzody chlewnej | Tel. +48 695 297 599

Region: śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie Piotr Karnas | Dyrektor ds. rozwoju trzody chlewnej region południowo-wschodni | Tel. +48 668 138 538

Region: mazowieckie, wschodnia część kujawsko-pomorskiego, podlaskie, południowa część warmińsko-mazurskiego Mariusz Suchożebrski | Specjalista ds. rozwoju trzody chlewnej | Tel. +48 603 922 119

Region: południowa część wielkopolskiego, opolskie Tomasz Klak | Specjalista ds. rozwoju trzody chlewnej | Tel. +48 691 365 444

Region: łódzkie, zachodniopomorskie, północna część wielkopolskiego, zachodnia część kujawsko-pomorskiego Krzysztof Marciniak | Specjalista ds. rozwoju trzody chlewnej | Tel. +48 664 704 071